Vem kan få service och omsorg?

Alla som anser sig behöva service och omsorg har rätt att ansöka om bistånd enligt socialtjänstlagen. För att få reda på om du har rätt till hemtjänst eller annat bistånd måste du ansöka hos kommunens socialtjänst. Kommunen är skyldig att utreda alla ansökningar. Vanligen tar en biståndshandläggare hand om ditt ärende. Om handläggaren kommer fram till att du inte har rätt till den hjälp du ansökt om, har du rätt att få ett beslut som du kan överklaga till domstol (läs mer om hur du söker bistånd på sid. 33). När du träffar en biståndshandläggare och har svårt att prata svenska eller kommunicerar med teckenspråk kan du begära att få stöd av en tolk

I vissa områden i Sverige, så kallade förvaltningsområden, har de nationella minoritetsspråken samiska, finska och meänkieli en särställning. Detta med stöd av lagen om nationella minoriteter och minoritetsspråk. Om du pratar samiska, finska eller meänkieli och bor i ett förvaltningsområde har du rätt att ta kontakt med myndigheter muntligen och skriftligen på ditt minoritetsspråk. Även utanför förvaltningsområdet ska du kunna använda ditt språk om myndigheterna har personal som kan dessa språk.

Information från https://www.socialstyrelsen.se/