Nyheter

Vem kan få service och omsorg?

Alla som anser sig behöva service och omsorg har rätt att ansöka om bistånd enligt socialtjänstlagen. För att få reda på om du har rätt till hemtjänst eller annat bistånd måste du ansöka hos kommunens socialtjänst. Kommunen är skyldig att utreda alla ansökningar. Vanligen tar en biståndshandläggare hand om ditt ärende. Om handläggaren kommer fram till att du inte har rätt till den hjälp du ansökt om, har du rätt att få ett beslut som du kan överklaga till domstol (läs mer om hur du söker bistånd på sid. 33). När du träffar en biståndshandläggare och har svårt att prata svenska eller kommunicerar med teckenspråk kan du begära att få stöd av en tolk

I vissa områden i Sverige, så kallade förvaltningsområden, har de nationella minoritetsspråken samiska, finska och meänkieli en särställning. Detta med stöd av lagen om nationella minoriteter och minoritetsspråk. Om du pratar samiska, finska eller meänkieli och bor i ett förvaltningsområde har du rätt att ta kontakt med myndigheter muntligen och skriftligen på ditt minoritetsspråk. Även utanför förvaltningsområdet ska du kunna använda ditt språk om myndigheterna har personal som kan dessa språk.

Information från https://www.socialstyrelsen.se/

Ansöka om äldreomsorg

1.Ansök
Du behöver själv ansöka om de flesta insatserna inom äldreomsorgen. Det är stadsdelsförvaltningens biståndshandläggare som beslutar om stöd, utifrån dina behov.

2.Träffa biståndshandläggare
Biståndshandläggaren kontaktar dig och ni bokar tid för ett personligt möte i din bostad. Du väljer om du vill ha med någon på mötet, exempelvis en anhörig eller vän.

Syftet med mötet är att biståndshandläggaren under samtalet med dig ska få en bild av dina behov och din situation, som underlag för ett beslut.

Exempel på sådant som ni kommer att prata om under mötet:

  • hur ditt boende och din närmiljö ser ut
  • din fysiska och psykiska hälsa
  • hur din vardag ser ut
  • hur du klarar att uträtta olika ärenden, exempelvis bankärenden
  • vad du har för intressen.

Under mötet ansöker du muntligt eller skriftligt om det stöd och den hjälp du önskar. Du har rätt att ansöka om vad du vill, men det är biståndshandläggaren som beslutar om vilket stöd du blir beviljad.

Behöver du hjälp när du ansöker om äldreomsorg, kan du be en annan person att vara ditt ombud. Du kan även få hjälp med tolk.

3.Beslut om äldreomsorg

Biståndshandläggaren gör en utredning och beslutar om vilket stöd du har rätt till. Beslutet kallas biståndsbeslut. Du får alltid ett skriftligt beslut på din ansökan.

Att få avslag på en ansökan betyder att ansökan inte beviljas eller godkänns. Får du avslag på din ansökan kan du överklaga. Du måste överklaga inom tre veckor efter att du fått beslutet. Din stadsdel kan hjälpa dig med hur du gör om du vill överklaga.

Vid behov kan du få beslutet översatt på ett annat språk eller inläst på en Daisy-skiva.

Du kan när som helst göra en ny ansökan om dina behov eller önskemål förändras.

4.Välj utförare
När du har fått ditt biståndsbeslut kan du välja vilken utförare som du vill anlita. Du kan välja stadens verksamhet, privata företag eller ideella organisationer som har avtal med staden. Tanken är att du ska kunna välja en utförare som passar dina önskemål. Du kan byta utförare om du inte är nöjd.

information från Stockholm Stad : Ansök om äldreomsorg – Stockholms stad (aldreomsorg.stockholm)