Hemtjänst Nacka

Hemtjänst för personer som bor i eget boende och som p g a ålder, funktionsnedsättning eller sjukdom inte klarar sin dagliga livsföring på egen hand

Vi erbjuder hemtjänst och avlösning för personer som bor i eget boende och som p g a ålder, funktionsnedsättning eller sjukdom inte klarar sin dagliga livsföring på egen hand. Vi hjälper dig oavsett om du behöver stöd under en kortare period eller om du behöver hjälp under längre tid.
Om du känner att du behöver hjälp för att klara din vardag, ta kontakt med din biståndshandläggare
i Nacka kommun via kundcenter 08-718 80 00.
Det är handläggaren som utreder och beslutar om hur mycket och vilken hjälp du har rätt till.
Kostanden är densamma oavsett vilken hemtjänstutförare du väljer.
Vi är verksamma i hela Nacka.

Värdegrund och Värdighetsgaranti

Amandas hemtjänst AB kommer att följa värdighetsgarantier inom äldreomsorgen i kommuner som utgår den nationella värdegrunden i socialtjänstlagen och innebär att all personal i äldreomsorgen ska arbeta för att du ska få leva ett värdigt liv och känna välbefinnande.
Med det menas till exempel rätt till privatliv och kroppslig integritet, självbestämmande och trygghet.

Äldre ska leva ett värdigt liv och känna välbefinnande

Den nationella värdegrunden för äldreomsorg

-

Äldreomsorgen ska präglas av självbestämmande, individualisering och valfrihet.
Utformningen av det stöd som ges ska inriktas på att
äldre personer får leva ett värdigt liv och känna
välbefinnande, trygghet och meningsfullhet.

Trygg hemma

Vi garanterar att medarbetare som besöker dig i ditt hem visar sin tjänstelegitimation när de presenterar sig.

Veta hur dagen ser ut

Vi garanterar att vi tar kontakt med dig så fort vi vet om vi inte kan komma inom överenskommen tid.

Känna till vem som kommer

Vi garanterar att vi tar kontakt med dig i förväg om en ny medarbetare ska ge dig stöd och hjälp.

Planera tillsammans

Vi garanterar att planeringen för hur din hjälp och ditt stöd ska utföras görs tillsammans med dig eller med en person som företräder dig. Planeringen ska vara klar inom två veckor från det att din hjälp påbörjats. Har du annat modersmål än svenska garanterar vi att din plan översätts om du så önskar.

Du ska, så långt det är möjligt, kunna välja när och hur du får stöd och hjälp av hemtjänsten.

När vi planerar tillsammans ska du kunna framföra önskemål och vara delaktig i hur du vill att omsorgen om dig ska vara.

 Om vi inte håller vad vi lovar

Om vi inte håller vad vi lovar vill vi att du berättar det för oss, så åtgärdar vi bristerna så snart vi kan. Du kan lämna synpunkter via telefon, synpunkt/klagomål blanketter, skriva ett brev eller skicka ett mejl till oss info@amandashemtjanst.se. Du kan även lämna dina synpunkter muntligen till våra medarbetare eller ansvarig chef.

Vår personal på Amandas hemtjänst kommer även att jobba med följande värderingar fortlöpande

 • Ett gott bemötande, kunden i fokus, närvarande i mötet.
 • Lyhördhet, inflytande, självbestämmande i vardagen.
 • Respekt för kundens privatliv, och integritet.
 • Hög kvalitet, känsla av trygghet, meningsfullhet.
 • Vi har tystnadsplikt och att inte föra vidare information emellan kunder.
 • Vi arbetar för att få kundens tillit och förtroende.
 • Vi skiljer på arbete och privatliv.
 • Vi är engagerande och ansvarstagande.
 • Vi lär oss av varandra.
 • Vi hjälper varandra
 • Vi ser på verksamheten ur ett familjeperspektiv därför dina åsikter/synpunkter som anhörig är viktiga för oss och vi värdesätter de högt.

Möt våra medarbetare

Ashen Muradyan

E-post: info@amandashemtjanst.se

Mobil: 073 505 10 60